Journal archive for Google Scholar Robot!

Knowledge of Law and Finance

دانش حقوق و مالیهVolume 1, Number 2 (2018-3)


نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت های ماموران مالیاتی در ایران و مقایسه با نظام حقوقی انگلستان
نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت های ماموران مالیاتی در ایران و مقایسه با نظام حقوقی انگلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست جنایی در جرائم اقتصادی
سیاست جنایی در جرائم اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جذب سرمایه گذاری خارجی با انعقاد قراردادهای جدید نفتی ایران (آی پی سی)
جذب سرمایه گذاری خارجی با انعقاد قراردادهای جدید نفتی ایران (آی پی سی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه بازیافت خسارت به طریق جانشینی و اعراض در بیمه های دریایی
بررسی نحوه بازیافت خسارت به طریق جانشینی و اعراض در بیمه های دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جایگاه و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور در چرخه نظارت بر سیاست های کلی نظام
بررسی جایگاه و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور در چرخه نظارت بر سیاست های کلی نظام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل جامعه شناختی مسئله اختلاس در ایران
تحلیل جامعه شناختی مسئله اختلاس در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles