دانش حقوق و مالیه- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/21 | 

هیات تحریریه نشریه دانش حقوق و مالیه عبارتند از:
دکتر سید محمد مقیمی

دکتر سید محمد هاشمی

دکتر فتح الله رحیمی

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکتر بیژن عباسی

دکتر محمد جلالی

دکتر نادر میرزاده 

دکتر بابک درویش

دکتر هوشنگ شامبیاتی

دکتر حسن بادینی

دکتر سید محمد میرمحمدی

دکتر فرهاد دژپسند

 

نشانی مطلب در وبگاه دانش حقوق و مالیه:
http://malieh.dmk.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب