دانش حقوق و مالیه- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/27 | 
شماره جدید نشریه مربوط به تابستان سال 1398 منتشر گردید.
شماره 8 ـ سال دوم ـ تابستان 1398
نشانی مطلب در وبگاه دانش حقوق و مالیه:
http://malieh.dmk.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب